ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ ДП «Укрдержбудекспертиза»

від «26» квітня 2018 року № 29

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ – ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» 

 

Київ 2018


ПРЕАМБУЛА
Цією Антикорупційною програмою 
Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» (надалі по тексту – «ДП «Укрдержбудекспертиза»», «Підприємство») проголошує, що його працівники, посадові особи, у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами,органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом "нульової толерантності" до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення тапротидії корупції і пов'язаним з нею діям.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дана Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності ДП «Укрдержбудекспертиза» (надалі по тексту –«Антикорупційна програма»).
1.2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги з урахуванням положень Закону України «Про запобігання корупції» (надалі по тексту – «Закон») та Типової антикорупційної програми, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 р. № 75.
1.3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.
1.4. Антикорупційну програму затверджено наказом директора ДП«Укрдержбудекспертиза» після її обговорення з працівниками ДП «Укрдержбудекспертиза».
1.5. Текст Антикорупційної програми розміщений на веб-сайті Підприємства та перебуває у постійному відкритому доступі.
1.6. На ДП «Укрдержбудекспертиза» призначається особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (надалі по тексту – «Уповноважений»), правовий статус якої визначається положеннями цієї Антикорупційної програми, Закону.

II. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОЛО ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА РЕАЛІЗАЦІЮ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»
2.1. Антикорупційна програма є обов'язковою для виконання усіма працівниками ДП «Укрдержбудекспертиза».
2.2. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:
1) директор ДП «Укрдержбудекспертиза»;
2) Уповноважений;
3) інші працівники ДП «Укрдержбудекспертиза».

III. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ У ДІЯЛЬНОСТІ ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»
3.1. До антикорупційних заходів, які повинні реалізовуватися в цілях запобігання та протидії корупції на ДП «Укрдержбудекспертиза», належать:
3.1.1. Забезпечення належного контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства у діяльності Підприємства;
3.1.2. Інформування працівників ДП «Укрдержбудекспертиза» про вимоги антикорупційного законодавства та про необхідність їх суворо дотримуватись;
3.1.3. Політика не розголошення даних про осіб, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства на Підприємстві;
3.1.4. Оперативне реагування на інформацію про скоєні корупційні правопорушення шляхом вжиття заходів, передбачених цією Антикорупційною програмою та нормами чинного законодавства;
3.1.5. Надання усім працівникам ДП «Укрдержбудекспертиза» консультаційної допомоги з питань роз’яснення вимог антикорупційного законодавства;
3.1.6. Здійснення інших заходів, передбачених цією Антикорупційною програмою та нормами чинного антикорупційного законодавства.
3.2. ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» не менше одного разу на рік здійснює оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.
3.3. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.
3.4. Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДП «Укрдержбудекспертиза» проводиться Уповноваженим.
3.5. Для проведення оцінки корупційних ризиків, за ініціативою Уповноваженого, можуть залучатися інші працівники Підприємства, а також незалежні експерти чи спеціалісти.
3.6. Метою проведення оцінки корупційних ризиків є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності ДП «Укрдержбудекспертиза».
3.7. Результати проведеної оцінки корупційних ризиків оформлюються у вигляді письмового звіту, який подається на розгляд та на затвердження директору ДП «Укрдержбудекспертиза».
3.8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед директором Підприємства питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XІV Антикорупційної програми.

IV. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»
4.1. Працівники ДП «Укрдержбудекспертиза» під час виконання своїх функціональних обов'язків зобов'язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.
4.2. Працівники ДП «Укрдержбудекспертиза» толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов'язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.
4.3. Працівники ДП «Укрдержбудекспертиза» діють об'єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
4.4. Працівники ДП «Укрдержбудекспертиза» сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов'язки, рішення посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна ДП «Укрдержбудекспертиза».
4.5. Працівники ДП «Укрдержбудекспертиза» не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків, крім випадків, встановлених законом.
4.6. Працівники ДП «Укрдержбудекспертиза», незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва ДП«Укрдержбудекспертиза», якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.
4.7. Працівники ДП «Укрдержбудекспертиза» самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.
У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник ДП «Укрдержбудекспертиза» вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, працівник повинен негайно повідомити про це директора ДП «Укрдержбудекспертиза» та Уповноваженого.

V. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ, ЗАСНОВНИКА ТА ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Права та обов’язки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (надалі по тексту – «Засновник») щодо контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства на Підприємстві здійснюються згідно з положеннями статуту ДП «Укрдержбудекспертиза» та норм чинного законодавства.
5.2. Працівники ДП «Укрдержбудекспертиза» мають право :
-надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;
-звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та щодо роз'ясненнями її положень.
5.3. Працівники ДП «Укрдержбудекспертиза» зобов’язані:
5.3.1. Дотримуватися вимог Закону, Антикорупційної програми та пов'язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми.
5.3.2. Виконувати свої безпосередні обов'язки з урахуванням інтересів ДП «Укрдержбудекспертиза».
5.3.3. Невідкладно інформувати Уповноваженого або директора ДП «Укрдержбудекспертиза» про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками ДП «Укрдержбудекспертиза».
5.3.4. Невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.
5.3.5. Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю ДП «Укрдержбудекспертиза».
5.3.6. Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю ДП «Укрдержбудекспертиза».
5.4. Працівникам ДП «Укрдержбудекспертиза» забороняється:
5.4.1. Використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.
5.4.2. Використовувати будь-яке майно ДП «Укрдержбудекспертиза» в приватних інтересах.
5.4.3. Вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх посадових обов'язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та ДП«Укрдержбудекспертиза».
5.4.4. Впливати прямо або опосередковано на рішення працівників ДП«Укрдержбудекспертиза» з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та ДП «Укрдержбудекспертиза».
5.4.5. Вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників ДП «Укрдержбудекспертиза» до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.
5.5. Посадові особи ДП «Укрдержбудекспертиза» зобов’язані:
5.5.1. Інформувати Уповноваженого та безпосереднього керівника про конфлікт інтересів не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів.
5.5.2. Подавати декларацію про доходи, витрати, майно та зобов’язання фінансового характеру в установленому законодавством порядку.
5.6. Працівники ДП «Укрдержбудекспертиза» мають право у визначеному цією Антикорупційною програмою порядку звернутись до Уповноваженого за роз’ясненнями щодо змісту та порядку виконання вимог антикорупційного законодавства.
5.7. Після звільнення працівникам Підприємства забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов'язань, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

VI. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО
6.1. Уповноважений є працівником ДП «Укрдержбудекспертиза», що призначається наказом директора Підприємства.
6.2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки.
6.3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:
6.3.1. Має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість.
6.3.2. За рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена.
6.3.3. Звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або узв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, протягом трьох років з дня такого звільнення.
6.4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Підприємства.
6.5. Головним завданням Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням Антикорупційної програми ДП «Укрдержбудекспертиза».
6.6. Уповноважений реалізує свої права і обов'язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою директора Підприємства) інших працівників Підприємства.
6.7. Здійснення Уповноваженим своїх функцій на Підприємстві є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку посадових осіб та інших працівників ДП «Укрдержбудекспертиза», а також інших осіб забороняється.
6.8. Директор ДП «Укрдержбудекспертиза» зобов'язаний:
6.8.1. Забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці.
6.8.2. Сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою.
6.8.3. Оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми.
6.8.4. За ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.
6.9. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов'язаний:
6.9.1. Виконувати свої функції об'єктивно і неупереджено.
6.9.2. Організовувати підготовку внутрішніх документів Підприємства з питань формування та реалізації Антикорупційної програми.
6.9.3. Розробляти і подавати на затвердження директору ДП «Укрдержбудекспертиза» внутрішні документи Підприємства з питань, передбачених Антикорупційною програмою.
6.9.4. Забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками Підприємства Закону і Антикорупційної програми.
6.9.5. Забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
6.9.6. Брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.
6.9.7. Забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.
6.9.8. Надавати працівникам ДП «Укрдержбудекспертиза» роз'яснення та консультації, пов'язані із застосуванням Антикорупційної програми.
6.9.9. Брати участь у процедурах добору працівників ДП «Укрдержбудекспертиза».
6.9.10. Забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами Підприємства щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю заздійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми.
6.9.11. Здійснювати інші обов'язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою.
6.10. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:
6.10.1. Отримувати від працівників ДП «Укрдержбудекспертиза» письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень.
6.10.2. Отримувати від підрозділів Підприємства інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішнюслужбову кореспонденцію) стосовно діяльності Підприємства.
У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню Уповноваженим після завершення проведення заходу, для якого вони витребовувалися.
6.10.3. Отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків.
6.10.4. Залучати до виконання своїх функцій, за згодою директора ДП «Укрдержбудекспертиза», працівників Підприємства.
6.10.5. Ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов'язаних з діяльністю Підприємства.
6.10.6. Ініціювати питання про притягнення працівників ДП«Укрдержбудекспертиза» до відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства.
6.10.7. Здійснювати інші права, передбачені Законом.
6.10.8. Ініціювати та організовувати проведення семінарів, зустрічей та інших заходів з метою інформування та роз’яснення змісту антикорупційного законодавства працівникам Підприємства.
6.11. Уповноважений несе відповідальність за:
6.11.1. Неналежне виконання або невиконання своїх завдань та обов’язків, передбачених цією Антикорупційною програмою.
6.11.2. Правопорушення, вчинені у процесі виконання своєї діяльності, в межах, визначених чинним трудовим, адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством.
6.11.3. Безпідставне розголошення відомостей, що містять інформацію з обмеженим доступом.
6.11.4. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства.
6.12. Уповноважений підпорядкований та підзвітний безпосередньо директору ДП «Укрдержбудекспертиза».

VII. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПЕРЕД ЗАСНОВНИКОМ
7.1. Уповноважений забезпечує формування звіту про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції на Підприємстві.
7.2. Звіт про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції на Підприємстві подається Засновнику у встановлені даним органом строки.

VIII. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПРАЦІВНИКАМИ ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»
8.1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками ДП «Укрдержбудекспертиза» вимог Антикорупційної програми.
8.2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах :
8.2.1. Розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
8.2.2. Здійснення перевірок діяльності працівників Підприємства у частині дотримання вимог Закону та Антикорупційної програми.
8.2.3. Проведення перевірки організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів на предмет наявності корупційних ризиків.
8.3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед директором ДП «Укрдержбудекспертиза» питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XIV Антикорупційної програми.
8.4. Нагляд за дотриманням працівниками Підприємства вимог антикорупційного законодавства, цієї Антикорупційної програми чи інших документів з питань запобігання корупції здійснюється Уповноваженим шляхом:
8.4.1. Збору та аналізу інформації щодо можливої причетності працівників до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.
8.4.2. Дослідження окремих сфер діяльності ДП «Укрдержбудекспертиза» на предмет наявності корупційних ризиків.
8.4.3. Надання всебічної допомоги працівникам в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.
8.4.4. Проведення перевірки дотримання вимог цієї Антикорупційної програми працівниками Підприємства.

IX. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПОРУШЕНЬ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ
9.1. Працівникам ДП «Укрдержбудекспертиза» гарантується конфіденційність їх повідомлень директору ДП «Укрдержбудекспертиза» або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників ДП «Укрдержбудекспертиза» та повідомлень про факти підбурення працівників ДП «Укрдержбудекспертиза» до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.
9.2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників Підприємства до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі.
9.3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.
9.4. Повідомлення працівників ДП «Укрдержбудекспертиза» про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.
Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних зкорупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника ДП «Укрдержбудекспертиза» або ділових партнерів ДП «Укрдержбудекспертиза» та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
9.5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого – працівник Підприємства, визначений директором ДП «Укрдержбудекспертиза».
9.6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.
Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

Х. ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВ’ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ
10.1. Директор ДП «Укрдержбудекспертиза» та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції на Підприємстві.
10.2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення (надалі по тексту – «Викривач»), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених чинним законодавством.
10.3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, зміна умов праці, відмова в призначенніна вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.
10.4. У разі витоку конфіденційної інформації про Викривача директор ДП «Укрдержбудекспертиза», Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинні невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для Викривача, пов'язаних з таким розголошенням.
10.5. Заходи для захисту Викривача визначаються директором ДП «Укрдержбудекспертиза» спільно з Уповноваженим.

ХІ. ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»
11.1. Працівники ДП «Укрдержбудекспертиза» зобов'язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.
11.2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідного працівника Підприємства.
Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов'язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі, у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).
11.3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:
11.3.1. Усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті.
11.3.2. Встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень.
11.3.3. Обмеження у доступі працівника до певної інформації.
11.3.4. Перегляду обсягу функціональних (службових) обов'язків працівника.
11.3.5. Переведення працівника на іншу посаду.
11.3.6. Звільнення працівника.
11.4. Працівники Підприємства можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

ХІІ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» РОЗ’ЯСНЕНЬ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ УПОВНОВАЖЕНИМ
12.1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми працівники ДП «Укрдержбудекспертиза» можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз'яснення.
12.2. Працівники ДП «Укрдержбудекспертиза» можуть звернутися у робочий час до Уповноваженого особисто або надіслати на адресу Уповноваженого письмовий запит щодо надання роз'яснення та консультаційної допомоги з питань запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, запобігання та виявлення корупції на ДП «Укрдержбудекспертиза» та з інших питань, пов’язаних із дотриманням вимог антикорупційного законодавства на Підприємстві.
Письмовий запит оформляється листом у довільній формі, який підписується особою із зазначенням дати, прізвища, імені та по-батькові, займаної на Підприємстві посади, та передається/надсилається засобами поштового зв’язку або електронної пошти Уповноваженому.
12.3. Уповноважений в обов’язковому порядку надає відповідні роз’яснення автору такого звернення під час особистого прийому або у письмовій формі – не пізніше ніж протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання запиту.
Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 10 (десять) робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз'ясненням.
12.4. Якщо під час надання роз'яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного зкорупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XIV Антикорупційної програми.

ХІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
13.1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Закону та Антикорупційної програми здійснюються такі заходи:
13.1.1. Призначається у встановленому розділом XIV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення.
13.1.2. За наявності достатніх підстав, за результатами внутрішнього розслідування директор ДП «Укрдержбудекспертиза» накладає дисциплінарне стягнення відповідно до чинного законодавства.
13.2. Дисциплінарні стягнення накладаються директором ДП «Укрдержбудекспертиза» на працівників Підприємства відповідно до норм законодавства про працю.
13.3. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законодавством порядку.

ХІV. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТІВ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА». ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ РОЗСЛІДУВАНЬ
14.1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми працівником Підприємства або ознак вчинення працівником Підприємства корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це директора ДП «Укрдержбудекспертиза», який вживає заходів, передбачених пунктом 14.2. цього розділу.
У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми директором ДП «Укрдержбудекспертиза» або ознак вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це Засновника, який вживає заходів, передбачених чинним законодавством.
У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми директор ДП «Укрдержбудекспертиза» повідомляє про це Засновника Підприємства і вживає заходів, передбачених пунктом 14.2. цього розділу.
14.2. За умов, передбачених пунктом 14.1. цього розділу, Уповноважений, директор ДП «Укрдержбудекспертиза» зобов'язані вжити таких заходів:
14.2.1. Ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов'язане з корупцією правопорушення.
14.2.2. За результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави.
14.2.3. За результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому.
14.2.4. У разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб'єктіву сфері протидії корупції.
14.3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
Внутрішнє розслідування призначається директором ДП «Укрдержбудекспертиза» і здійснюється комісією, до складу якої включаються посадові особи та, за потреби, інші працівники Підприємства.
До складу комісії обов'язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.
Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 30 календарних днів.
14.4. У відокремленому структурному підрозділі ДП «Укрдержбудекспертиза» (надалі по тексту – «Філія») відповідне службове розслідування може проводитися на підставі рішення директора відповідної Філії.
14.5. Особа, щодо якої проводиться службове розлідування з питань порушення антикорупційного законодавства, може бути відсторонена від виконання посадових обов’язків на підставі рішення директора ДП «Укрдержбудекспертиза» або на підставі рішення директора відповідної Філії, у разі проведення службового розслідування щодо підлеглого йому працівника.

ХV. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
15.1. При втраті актуальності положень цієї Антикорупційної програми, зокрема у зв’язку із внесенням змін до норм антикорупційного законодавства, Уповноважений організовує вироблення та реалізацію плану дій щодо внесення змін до Антикорупційної програми або ухвалення нової антикорупційної програми.
15.2. Зміни до Антикорупційної програми затверджуються після їх обговорення з працівниками Підприємства та вводяться в дію наказом директора ДП «Укрдержбудекспертиза».